วิธีการสมัครและสอบถามรายละเอียด

ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณสนธยา บุญประเสริฐ

ฝ่ายธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

โทร.๐ ๒๙๑๓ ๒๕๐๐ ต่อ ๒๖๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๘๕ ๓๙๐๒

E-Mail :

sbp_th@hotmail.com

chv_th@hotmail.com

wir@kmutnb.ac.th

สิ้นสุดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

©Clean & Green Technology

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

linkที่เกี่ยวกับโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patents