เปิดตัวโครงการ Clean & Green Technology

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554

 

ภาพรวมของโครงการ

โครงการเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการให้มีความปลอดภัยและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน หรือก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย “อุตสาหกรรมอาสา พัฒนายั่งยืน สร้างสรรค์ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม”เพื่อเป็นต้นแบบและองค์กรนำ สำหรับใช้ในการยกระดับและขยายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนจากโรงงานสู่โรงงาน และจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น และทั่วทั้งประเทศต่อไป

คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 • สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมสนับสนุน
 • อยู่ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร
 • มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • มีความตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตลอดโครงการ
 •  

  ©Clean & Green Technology

  สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

   

  linkที่เกี่ยวกับโครงการ
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Patents