วัตถุประสงค์ของโครงการ

 
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ด้วยการยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management) และการปรับกระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีการตระหนักถึงการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนการผลิต ระบบมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  2. เพื่อสร้างรูปแบบของการพัฒนาที่ริเริ่มจากการมีจิตอาสาบนฐานความรู้ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นแกนนำในการสร้างสมดุลแห่งประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางของการทำดีจากภายในสู่ภายนอก จากรั้วสถานประกอบการไปสู่ภายนอกตั้งแต่ชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงาน ขยายออกไปสู่ชุมชนที่อยู่ไกลออกไป จนถึงสังคม และประเทศชาติในที่สุด โดยมี ๔ แกนหลักรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย สินค้าและบริการ พนักงานและบุคลากร ผู้บริโภคและลูกค้า เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และบนฐานข้อมูลสภาพของปัญหา/ความต้องการ รวมถึงข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย©Clean & Green Technology

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

linkที่เกี่ยวกับโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patents