ขอบเขตวิธีการดำเนินงาน

 
  • คัดเลือกโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕ โรงงาน
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • วินิจฉัยโรงงานและจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงแก้ไขตามหัวข้อปัญหาที่คัดเลือก
  • ดำเนินการถ่ายทอดการเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
  • จัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงงานและชุมชน
  • รวบรวมและจัดทำคู่มือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเทคนิควิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) เพื่อเผยแพร่ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
  • จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสนับสนุน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป โดยคัดเลือกโรงงานต้นแบบที่มีการพัฒนาในเรื่องของ Clean & green Technology ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  ถึง  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

©Clean & Green Technology

สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

linkที่เกี่ยวกับโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patents